§ 1
Wprowadzenie

 

Uczestnik/Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do Szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Organizator – AirGreen Agnieszka Burakowska, Kopijników 67B, 03-274 Warszawa. NIP 5361742636, REGON 015896068.
 2. Klient ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca uczestnika lub uczestników do udziału w szkoleniu oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za szkolenie. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
 3. Uczestnik ? osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu.
 4. Konsument ? osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestnikiem Szkolenia i nie może zgłaszać innych Uczestników.
 5. Szkolenie ? szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem www.airgreen.pl
 6. Umowa ? umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).
 7. Dni robocze ? dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2
Zgłoszenie udziału

 

Zawarcie umowy:

 1. Zawarcie umowy następuje po przesłaniu formularza on-line lub podpisanej wiadomości zgłoszenia chęci udziału pocztą elektroniczną wraz z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz po zaakceptowaniu zgłoszenia na szkolenie przez organizatora.
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przez klienta, fakt jego wpłynięcia do organizatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego ? na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta ? zaakceptowania zgłoszenia na szkolenie, zawierającego w szczególności dane organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie oraz cenie szkolenia i warunkach płatności (o ile nie zostało już ono opłacone na stronie www.airgreen.pl).
  Chwila otrzymania przez klienta zaakceptowania zgłoszenia od organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach wskazanych w wiadomości.
 3. Powiadomienie zostanie wysłane najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia należy się skontaktować z działem szkoleń 607 226 513.

 

§ 3
Warunki płatności

 

Koszty uczestnictwa:

 1. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie naszych szkoleń na stronie airgreen.pl.
 2. Faktura pro forma może zostać wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w mailu na adres szkolenia@airgreen.pl prośbę o wystawienie faktury pro forma.
 3. Klient powinien najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po rezerwacji terminu szkolenia dokonać opłaty kosztów szkolenia
 4. Opłacenie szkolenia może odbyć się przez system płatności PayU dostępny w sklepie internetowym organizatora lub przelewem bankowym.

 

 

§ 4
Rezygnacja z uczestnictwa

 

Rezygnacja ze szkolenia:

 1. Klient ma prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu przed jego opłaceniem, bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po jego opłaceniu, koszty szkolenia poniesione przez klienta nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku zgłoszenia do udziału w szkoleniu kilku uczestników, klient zobowiązany jest wyraźnie wskazać, którego lub których z uczestników dotyczy rezygnacja.
 4. Rezygnację należy przesłać na adres poczty elektronicznej na który nastąpiło zgłoszenie udziału w szkoleniu.
 5. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia wiadomości o rezygnacji na adres poczty elektronicznej.
 6. Brak uiszczenia kosztów szkolenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 7. Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo zgodnie z UPK do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień UPK, w tym jej art. 38 UPK, art. 27 UPK, oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 UPK. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 7 tego paragrafu, klient może przesłać drogą mailową na adres szkolenia@airgreen.pl.
 9. 14-dniowy termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 10. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. w punkcie 7 tego paragrafu, organizator niezwłocznie poinformuje klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz ? jeżeli płatność została już dokonana ? zwróci należności uiszczone przez klienta na poczet ceny szkolenia w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 11. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje klientowi będącego konsumentem jeżeli organizator przeprowadził szkolenie w całości za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 13. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

 

§ 5
Materiały szkoleniowe

 

 1. Uczestnicy po zakończeniu każdego szkolenia otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.
 2. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 3. Organizator udziela uczestnikowi nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, odwoływalnej, nieprzenoszalnej licencji na sporządzanie wydruków egzemplarzy materiałów szkoleniowych na użytek własny oraz w celach niekomercyjnych.
 4. Udzielona licencja jest nieodpłatna.
 5. Organizator nie przenosi na uczestnika jakichkolwiek praw majątkowych do przekazanych materiałów szkoleniowych.

 

§ 6
Zasady składania reklamacji

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację można złożyć do 3 dni od zakończenia szkolenia.
 3. Reklamację należy przesłać na adres poczty elektronicznej szkolenia@airgreen.pl.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa/imię lub nazwisko Klienta, podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego),  termin szkolenia, jak również wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 5. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, organizator poinformuje o tym składającego reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 6. Klient składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w 2 punkcie tego pragrafu.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania umowy.
 2. Umowa podlega prawu polskiemu.